Map Image - CSBU
CS100950
CS050950
CS050900
CS100900
NOTE:  To PRINT
Goto: File / Page Setup
- set Left & Right margins to 0.00" -

25 CSBU CS050944 75 Camp MacKenzie
    1961/62 - Hq Co, 2nd B/G, 4th Cav, 1st Cav Div
    1963/64 - Hq & HQ Co, A Co, B Co 2nd Bn 7th Cav 2nd Bde 1st Cav Div
    1967/69 - HHT & C Troop, 4/7 Cav
25 CSBU CS052932 106
25 CSBU CS054919 117
25 CSBU CS055915 112
25 CSBU CS058905 63  Camp Hartell
    1967/68 - HQ & HHB 1/79 Arty 7th Inf Div
25 CSBU CS058909 101
25 CSBU CS059917 95
    1963/64 - 15th Avn Bn Drone Sec 1st Cav Div
25 CSBU CS059924 89 Camp Jessup
    1963/64 - HQ & HQ Co S&T Bn 1st Cav Div
    1963/64 - 15th Admin Postal Unit APO 24
25 CSBU CS067915 13 Camp Giant
25 CSBU CS060920 116
25 CSBU CS064913        A-119
25 CSBU CS067917 96 Camp Giant
    1963/64 - B Co (Plat) 13th Sig Bn 1st Cav Div
25 CSBU CS071923 98  RC #4 - Chogie Inn Service Club
25 CSBU CS071928 115
25 CSBU CS073907 17
25 CSBU CS073914 18 (No#)
    1963/64 - C Btry 5th Bn 82nd Arty 1st Cav Div
25 CSBU CS074942 27  Camp Summerall
    1963/64 - HQ & A Btry 1st Bn 21st Arty 1st Cav Div
25 CSBU CS075924 139 Camp Pelham
25 CSBU CS076910 65
25 CSBU CS077925 68  Camp Pelham
    1963/64 - HQ Btry 5th Bn 82nd Arty 1st Cav Div
    1963/64 - HQ, A, B, C Btry 2nd Bn 19th Arty 1st Cav Div
    1966/67 - HHC.6th.Bat.37Arty
    1967/68 - B Btry  1st Bn 15th Arty
25 CSBU CS077934 25 Camp Hunt
    1963/64 - B Btry 1st Bn 21st Arty 1st Cav Div
25 CSBU CS078930 55 AFKN Reciever Bldg
25 CSBU CS079930 34
25 CSBU CS081908 16
    1963/64 - D Btry 5th Bn 82nd Arty 1st Cav Div
25 CSBU CS081925 No#
25 CSBU CS082911 142
25 CSBU CS085925 62
25 CSBU CS085932 28 Camp Rose
    1963/64 - HQ, A Co, B Co, C Co 1st Bn 15th Armor 1st Cav Div
    1967/69 - 1st Bn, 72nd Armor, 2nd Inf Div